แผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งานประกันคุณภาพ

เอกสารประกันคุณภาพ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษ

ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

ทุนการศึกษาใน/ต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับ นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

บริการของเรา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นศูนย์ให้บริการด้านภาษาที่ครอบคลุมทั้งบริการด้านการแปลภาษา คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

บริการแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษา ไทย - อังกฤษ, อังกฤษ - ไทย สำหรับนักศึกษา บุคลากรรวมถึงบุคคลภายนอก

ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษที่ระดับบัณฑิตศึกษา

การบริการจัดสอบ TOEIC

ให้บริการการบริการจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอก

การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์บุคลากร

ระบบอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศ

เปิดบริการคอร์สอบรมภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติและบุคคลภายนอกที่สนใจ

ตรวจสอบหมายเลขประจำตัวเข้าสอบ/ผลคะแนนสอบ

นักศึกษาสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวเข้าสอบและผลคะแนนการทดสอบภาษาต่างชาติได้

แบบสำรวจความพึงพอใจสำนัก

แบบสำรวจความพึงพอใจสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร

การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้รับการอนุมัติและจัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อตอบสนองความจำเป็นและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

0 ปีที่ก่อตั้ง
0 จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม
0 จำนวนหลักสูตรอบรม
0 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรมสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
กิจกรรมทางด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมการอบรมทางวิชาการที่สร้างความประทับใจ ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ผู้บริหารสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในเรื่องวิชาการ ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา

ผู้อำนวยการโทรศัพท์ 043-712166Email: Nattida.kl@lives.rmu.ac.th

อาจารย์นฤมล กางเกตุ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
งบประมาณ และประกันคุณภาพ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 043-712166 Email: naruemol.ka@rmu.ac.th

อาจารย์หทัยกาญจน์ หลาบคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 043-712166email: hathaikarn.la@rmu.ac.th

ผศ.ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 043-712166Email: tersomo1234@gmail.com

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ

ผู้เรียนที่มีความประสงค์ที่จะอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ครับหลักสูตร อบรมภาษาต่างประเทศ

เปิดบริการหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติและบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรอบรมทั้งหมด

Mr. Yean Thong Tong

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนระดับพื้นฐานจากเจ้าของภาษา เพิ่มคลังคำศัพท์ที่ใช้ในขีวิตประจำวัน เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึกการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องกับเจ้าของภาษา

Apply now

Mr. Tran Cao Nhon

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเข้าใจบทสนทนาภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

Apply now

Mr. SeongHee Moon

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถสื่อสาร โดยโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ในชีวิตประจำวันและสามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโอกาสอย่างถูกต้อง

Apply now

Mr. Yean Thong Tong

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันซึ่งครอบคลุมไปถึงหัวข้อเกี่ยวกับการสนทนา ทำความรู้จัก การพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ

Apply now