โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสำนักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัด “โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หัวข้อ  “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน (Effective English Communication in the Workplace) โดย อาจารย์ธนัชพร ขัติยนนท์  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ไม่มีไฟล์ประกอบ