โครงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ปี 2566

โครงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ปี 2566เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดโครงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ โดยวิทยากร คุณพู่กัน เจ้าของเพจดัง “Pugun.wisad” และคุณดิม่า เจ้าของเพจดัง “Dimanchella” บรรยายและร่วมทำกิจกรรมในหัวข้อ “การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทไทย” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไม่มีไฟล์ประกอบ