บุคลากร

อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา

ผู้อำนวยการ

อาจารย์นฤมล กางเกตุ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
งบประมาณและประกันคุณภาพ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

อาจารย์สุภาษา ภูพันนา

รองผู้อำนวยฝ่ายการวิชาการและวิจัย

ผศ.ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์หทัยกาญจน์ หลาบคำ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Mr. Tran Cao Nhon

อาจารย์สอนภาษาเวียดนามและภาษาไทย

นางนาฏธิดา พันเสนา วิเดกิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสุระศักดิ์ สุขตะภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเจริญชัย ศิริกิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจิรวัฒน์ สุราสา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธนาธิป ยุภานิช

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายธนวิชญ์ สุยอย

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณไตรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปภาวี โรจน์บูรณาวงศ์

พนักงานแปลเอกสารราชการสองภาษา