บุคลากร

อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ณฐภศา เดชานุเบกษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ
และประกันคุณภาพ

อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา

รองผู้อำนวยฝ่ายการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Mr. Tran Cao Nhon

อาจารย์สอนภาษาเวียดนามและภาษาไทย

Mr. SeongHee Moon

อาจารย์สอนภาษาเกาหลี

Mr. Yean Thong Tong

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

นางนาฏธิดา พันเสนา วิเดกิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสุระศักดิ์ สุขตะภักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายเจริญชัย ศิริกิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายจิรวัฒน์ สุราสา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายธนาธิป ยุภานิช

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายธนวิชญ์ สุยอย

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณไตรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปภาวี โรจน์บูรณาวงศ์

พนักงานแปลเอกสารราชการสองภาษา