IRIE Clinic Translation

IRIE Clinic Translation

บริการแปลภาษา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ พร้อมให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ในการแปลบทความ งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ต้องการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตามหลักของภาษา

Clinic Image 1
Clinic Image 2

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการแปล