งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
Self Assessment Report : SAR

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
Check Assessment Report : CAR

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม