แบบสำรวจความพึงพอใจสำนัก

แบบสำรวจความพึงพอใจสำนัก

แบบสำรวจความพึงพอใจสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

แบบสำรวจ