ศูนย์สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ศูนย์สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นศูนย์ให้บริการด้านภาษาที่ครอบคลุมทั้งบริการด้านการแปลภาษา คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ RMU-GET ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ - จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบรอบละไม่เกิน 20 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
- หากผู้เข้าสอบไม่สามารถเข้าสอบในรอบสอบที่ลงสมัครไว้ได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบรอบนั้น ต้องลงทะเบียนเข้าสอบในรอบสอบใหม่ และไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

นักศึกษาสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียน

ติดต่อเจ้าหน้าที่

แจ้งปัญหาการเข้าสอบ

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ

ระบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ประกาศผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET

- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่2/2566
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ภาคเรียนที่1/2566
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภาคเรียนที่1/2566
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ภาคเรียนที่1/2566
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 21 เมษายน 2566 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 10 มีนาคม 2566 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 13 มกราคม 2566 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 16 กันยายน 2565 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ภาคเรียนที่2/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ภาคเรียนที่1/2565
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่3/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่2/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 11 มีนาคม 2565 ภาคเรียนที่2/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ภาคเรียนที่2/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 มกราคม 2565 ภาคเรียนที่2/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ภาคเรียนที่2/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 10 กันยายน 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 3/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 9 เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 3/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 26 มีนาคม 2564 ภาคเรียนที่ 3/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 25 กันยายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 18 กันยายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 24 เมษายน 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 13 มีนาคม 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 20 กันยายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 13 กันยายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 เมษายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 15 มีนาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 28 กันยายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 21 กันยายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 กันยายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 7 กันยายน 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ภาคเรียนที่ 1/2562

ขั้นตอนการสมัครสอบ

- การเลือกวัน เดือน ปี ที่จะทดสอบต้องทำการเลือกวัน เดือน ปี สอบก่อน 5 วัน
- สามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จการโอนต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น .jpg .png) ได้ตั้งแต่ วันที่สมัครจนถึงก่อนวันสอบจริง 5 วัน

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

- ห้ามผู้เข้าสอบนำหนังสือ โทรศัพท์มือถือ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
- ผู้ใดทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 6 ระดับดังนี้

# ระดับ ช่วงคะแนน การแปลผลการประเมิน
1 L1 0-20 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ (Low Level)
2 L2 21-40 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (Basic Level)
3 L3 41-60 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Intermediate Level)
4 L4 61-80 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (Good Level)
5 L5 81-100 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (Very Good Level)
6 L6 101-120 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่นม (Excellent Level)

แนวปฏิบัติหลังมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L2 ถ้าตํ่ากว่าต้องปฏิบัติดังนี้
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับปริญญาโท ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L3 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2

ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L4 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L3 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 และ 3
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 , 2 และ 3