บุคลากร

อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา

ผู้อำนวยการ โทรศัพท์ 043-712166Email: Nattida.kl@lives.rmu.ac.th

อาจารย์นฤมล กางเกตุ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
งบประมาณและประกันคุณภาพ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 043-712166Email: naruemol.ka@rmu.ac.th

อาจารย์หทัยกาญจน์ หลาบคำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิชาการและวิจัย โทรศัพท์ 043-712166email: hathaikarn.la@rmu.ac.th

ผศ.ดร. ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 043-712166Email: tersomo1234@gmail.com

อาจารย์สุภาษา ภูพันนา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโทรศัพท์ 043-712166

อาจารย์ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโทรศัพท์ 043-712166

Mr. Tran Cao Nhon

อาจารย์สอนภาษาเวียดนามและภาษาไทย

นางนาฏธิดา พันเสนา วิเดกิ

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายเจริญชัย ศิริกิจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายธนาธิป ยุภานิช

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวณัฏฐณิชา แสนจันทร์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณไตรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวชิรวิทย์ จิตจักร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวจินตนา ดวงจำปา

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ั่วไป