ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

กิจกรรมสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
กิจกรรมทางด้านวิชาการ และการจัดกิจกรรมการอบรมทางวิชาการที่สร้างความประทับใจ