โครงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ

โครงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดโครงการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ โดยวิทยากร คุณครู Gregory J. Raymond เจ้าของเพจดัง “Teacher Greg” บรรยายและร่วมทำกิจกรรมในหัวข้อ “การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทไทย” รวมถึงการแนะแนวการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ RMU-UET จากสำนักฯ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไม่มีไฟล์ประกอบ