องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดจัดกิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2566

องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดจัดกิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2566📌องค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดจัดกิจกรรม WTO Public Forum ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “It is Time for Action” เพื่อเป็นเวทีในการหารือเกี่ยวกับบทบาทของการค้าและ WTO ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยจะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 3 หัวข้อย่อย ได้แก่
(1) บทบาทของภาคการค้าบริการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) นโยบายการพัฒนาการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) บทบาทของเครื่องมือทางดิจิทัลในการสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
❤ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ WTO นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเอง ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wto.org/.../public.../public_forum23_e.htm

ไม่มีไฟล์ประกอบ