การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร

ตรวจสอบสถานะการเข้าสอบ

ตรวจสอบสถานะการเข้าการสอบโดยกรอก รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ: จำกัดจำนวนผู้เข้าสอบรอบละไม่เกิน 20 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ