ศูนย์สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

ศูนย์สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นศูนย์ให้บริการด้านภาษาที่ครอบคลุมทั้งบริการด้านการแปลภาษา คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)

เลือกวันทดสอบ

นักศึกษาสามารถเลือกวันทดสอบและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามเงื่อนไขการสมัครสอบ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

นักศึกษาสามารถเลือกวันทดสอบและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ตามเงื่อนไขการสมัครสอบ

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

ประกาศผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET

- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562

ขั้นตอนการสมัครสอบ

- การเลือกวัน เดือน ปี ที่จะทดสอบต้องทำการเลือกวัน เดือน ปี สอบก่อน 5 วัน
- สามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จการโอนต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น .jpg .png) ได้ตั้งแต่ วันที่สมัครจนถึงก่อนวันสอบจริง 5 วัน

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

- ห้ามผู้เข้าสอบนำหนังสือ โทรศัพท์มือถือ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
- ผู้ใดทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ

เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 6 ระดับดังนี้

# ระดับ ช่วงคะแนน การแปลผลการประเมิน
1 L1 0-20 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ (Low Level)
2 L2 21-40 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (Basic Level)
3 L3 41-60 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Intermediate Level)
4 L4 61-80 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (Good Level)
5 L5 81-100 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (Very Good Level)
6 L6 101-120 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่นม (Excellent Level)

แนวปฏิบัติหลังมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L2 ถ้าตํ่ากว่าต้องปฏิบัติดังนี้
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับปริญญาโท ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L3 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2

ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L4 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L3 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 และ 3
* ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 , 2 และ 3