หลักสูตร

หลักสูตร อบรมภาษาต่างประเทศ

เปิดบริการหลักสูตรอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติและบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรอบรมทั้งหมด

Mr. Yean Thong Tong

ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนระดับพื้นฐานจากเจ้าของภาษา เพิ่มคลังคำศัพท์ที่ใช้ในขีวิตประจำวัน เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึกการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องกับเจ้าของภาษา

Apply now

Mr. Yean Thong Tong

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันซึ่งครอบคลุมไปถึงหัวข้อเกี่ยวกับการสนทนา ทำความรู้จัก การพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ

Apply now

Mr. Tran Cao Nhon

ภาษาไทยระดับพื้นฐาน

พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนระดับพื้นฐานจากเจ้าของภาษา เพิ่มคลังคำศัพท์ที่ใช้ในขีวิตประจำวัน เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึกการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องกับเจ้าของภาษา

Apply now

Mr. Tran Cao Nhon

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเข้าใจบทสนทนาภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

Apply now

Mr. Tran Cao Nhon

ภาษาเวียดนามระดับพื้นฐาน

พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนระดับพื้นฐานจากเจ้าของภาษา เพิ่มคลังคำศัพท์ที่ใช้ในขีวิตประจำวัน เรียนรู้โครงสร้างประโยคพื้นฐาน ฝึกการพูดและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้องกับเจ้าของภาษา

Apply now

Mr. Tran Cao Nhon

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเข้าใจบทสนทนาภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

Apply now

Mr. SeongHee Moon

ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน

ผู้เรียนสามารถสื่อสาร โดยโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ในชีวิตประจำวันและสามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโอกาสอย่างถูกต้อง

Apply now

Mr. SeongHee Moon

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

ผู้เรียนสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเข้าใจบทสนทนาภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้น

Apply now