เกี่ยวกับเรา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อหน่วยงาน

ภาษาไทย: สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานาชาติ

ภาษาอังกฤษ: Office of International Relations and International Education

ประวัติความเป็นมา

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้รับการอนุมัติและจัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อตอบสนองความจำเป็นและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรัชญา (Philosophy)

ความร่วมมือคือหัวใจ ภาษาใดๆ คือพลัง เชิดชูคุณธรรม นำสู่สากล

ปณิธาน (Resolution)

ส่งเสริมสมรรถนะการทำงานและวิชาการสู่ระดับสากลให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยฯ เชิดชูเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลก

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้นำในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย ให้ก้าว ไกลระดับโลก

 

คำอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Explanation):

- ผู้นำในการใช้ความร่วมมือในการพัฒนา หมายถึง สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัด การศึกษานานาชาติเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างหรือสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับหน่วยงาน องค์กร และมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการ งานวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และมหาวิทยาลัย

- ก้าวไกลระดับโลก หมายถึง สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติเป็น หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม งานด้านบริการชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมต่างๆให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจได้สำหรับชาวต่างประเทศ

 

พันธกิจ (Missions)

1) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในเรื่องวิชาการ ผลงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) พัฒนาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มีความพร้อมในการแข่งขันในเชิงสมรรถนะการทำงานและการมีงานทำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก

3) สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นต้นแบบในการใช้ความสัมพันธ์กับองค์กรและ มหาวิทยาลัยต่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

4) สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีรายได้นอกเหนือจากเงินบำรุงการศึกษาโดยการ แสวงหารายได้อันเกิดจากความสัมพันธ์กับองค์กร หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้รับการอนุมัติและจัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อตอบสนองความจำเป็นและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล

0 ปีที่ก่อตั้ง
0 จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรม
0 จำนวนหลักสูตรอบรม
0 จำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ