โครงการพัฒนาความรู้และ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการพัฒนาความรู้และ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 – 5 มิถุนายน 2562 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด โครงการพัฒนาความรู้และ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับปานกลาง ต้องได้รับการวางรากฐานและพัฒนา จึงจะมีศักยภาพและทักษะที่สามารถติดตัวไปจนสำเร็จการศึกษา และสามารถนาไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ เป็น “ครูผู้สอน” ที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต ซึ่งจะตอบสนองแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนแนวทางการดาเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ไม่มีไฟล์ประกอบ