โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม (วันที่ 2)

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม (วันที่ 2)สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม ณ โรงเรียน Dong Ha สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 7 กันยายน 2562

ไม่มีไฟล์ประกอบ