โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ประจำปี 2562

โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม Conference room 1 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไม่มีไฟล์ประกอบ