ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาประชาสัมพันธ์จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เรื่องการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ตามประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติในนามผู้รับผิดชอบ จึงขอแจ้งประกาศตารางการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 รหัส 64 ทุกคน ให้เขารับการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์ ในวันและเวลาตามเอกสารแนบ


https://drive.google.com/drive/folders/1X0MN4Dm8YoUFVXtClxD15XhKVoKjMzNI?usp=sharing

ขั้นตอนการเข้าสอบภาษาอังกฤษ

https://www.youtube.com/watch?v=LqHyae2l0r0

 

ไม่มีไฟล์ประกอบ