สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดการสอบ ICDL Workforce Basics

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดการสอบ ICDL Workforce Basicsเมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564  สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ ICDL Thailand จัดการสอบ ICDL Workforce Basics เพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีผู้สนใจเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะดิจิทัลเป็นจำนวนมากและ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านในครั้งนี้ด้วยครับ

ไม่มีไฟล์ประกอบ