สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 2 มิถุยายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภายใต้แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ไม่มีไฟล์ประกอบ