โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562

โครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯได้จัดโครงการอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และใช้เป็ฯแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหาสารคามมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ

ไม่มีไฟล์ประกอบ