โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การยกระดับคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การยกระดับคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการยกระดับคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการงางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล ของพื้นที่บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลระดับหมู่บ้านในพื้นที่ บริการวิชาการในตำบลโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม

ดูไฟล์เอกสารประกอบ