มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งจาก ICDL เป็น 1 ใน 30 ศูนย์สอบที่ได้รับรองมาตราฐานจาก ICDL

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งจาก ICDL เป็น 1 ใน 30 ศูนย์สอบที่ได้รับรองมาตราฐานจาก ICDLมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งจาก ICDL เป็น 1 ใน 30 ศูนย์สอบที่ได้รับรองมาตราฐานจาก ICDL ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ามาพัฒนาตนได้ตามแนวทางที่กระทรวงฯ ได้กำหนดไว้ได้นะครับ

สอศ. จับมือ ICDL Thailand ยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดเรียนรู้ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงนโยบายในการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในยุคดิจิทัล โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ICDL Thailand Company Limited หรือ (ICDL Thailand) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น National Operator ของมูลนิธิ ICDL Foundation ซึ่งทำหน้าที่ดูแลบริหารงานวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ICDL ทั้งหมดในประเทศไทย เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ให้แก่ นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรของ สอศ. ให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับมาตรฐานสากล

ไม่มีไฟล์ประกอบ