ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทุนรัฐบาลจีน (ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ จีน ประจำประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2563/2564

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทุนรัฐบาลจีน (ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ จีน ประจำประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2563/2564สถานเอกอัครราชทูตฯ จีน ประจำประเทศไทยเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563/2564  ให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 1 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ สถาบันอุดมศึกษาของจีน รายละเอียดค่าใช้จ่ายของทุนดังกล่าวสามารถดูได้จากเว็บไซต์ shorturl.at/fwBMN หรือเว็บไซต์ shorturl.at/tDEGV

ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563โดยยึดเอาวันที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศลงรับเอกสารเป็นสำคัญ และไม่รับเอกสารทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ดูไฟล์เอกสารประกอบ