โครงการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ปีการศึกษา 1/2562

โครงการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ปีการศึกษา 1/2562เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯได้จัด โครงการสร้างแรงจูงใจการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ เพื่อเร่งรัดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษา และการสร้างความตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา ภายใต้บริบทของชุมชนและสังคมแห่งการแข่งขันที่เป็นสากลในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ก่อให้เกิดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตน นำมาซึ่งโอกาสในการมีงานทำที่มั่นคง และในท้ายที่สุดเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและคุณธรรม

ไม่มีไฟล์ประกอบ