โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme

โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programmeกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐประชาชนจีนขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของอาเซียนสมัครรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในสถานศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

ดูไฟล์เอกสารประกอบ