โครงการการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม ชั้นที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา

โครงการการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม ชั้นที่ 1-4 ทุกสาขาวิชาเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม - 31 สิงหาคม 2562 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯได้จัดโครงการการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม ชั้นที่ 1-4 ทุกสาขาวิชาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและส่งเสริมระบบกลไกการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้ได้มาตรฐาน

ไม่มีไฟล์ประกอบ