หน้าแรก

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (RMU-GET)
ลงทะเบียน เลือกวันทดสอบ/ส่งหลักฐานการชำระเงิน เข้าทดสอบ

ผลการสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET) ภาคเรียนที่ 1/2562

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ
 • การเลือกวัน เดือน ปี ที่จะทดสอบต้องทำการเลือกวัน เดือน ปี สอบก่อน 5 วัน
 • สามารถส่งหลักฐานการชำระเงิน(ใบเสร็จการโอนต้องเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น .jpg .png) ได้ตั้งแต่ วันที่สมัครจนถึงก่อนวันสอบจริง 5 วัน
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 • ห้ามผู้เข้าสอบนำหนังสือ โทรศัพท์มือถือ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
 • เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบ ไม่พูด หรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่น หรือบุคคลภายนอก
 • ผู้ใดทุจริต หรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต จะไม่ได้รับการพิจารณาผลสอบ
เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 6 ระดับดังนี้
ระดับ ช่วงคะแนน การแปลผลการประเมิน
L1 0-20 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ (Low Level)
L2 21-40 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (Basic Level)
L3 41-60 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Intermediate Level)
L4 61-80 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (Good Level)
L5 81-100 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (Very Good Level)
L6 101-120 มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่นม (Excellent Level)
แนวปฏิบัติหลังมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา RMU-GET
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L2 ถ้าตํ่ากว่าต้องปฏิบัติดังนี้
  • ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ระดับปริญญาโท ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L3 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้
  • ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
  • ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2
 • ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L4 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้
  • ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L3 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3
  • ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 และ 3
  • ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 , 2 และ 3